Parafialny zespół Caritas

 

 

 

Celem Caritas Parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej.

 

 

Zadaniami Caritas Parafii są w szczególności:
1. Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:
* kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
* przygotowywanie akcji charytatywnych,
* uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych.
2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii.
3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:
rodzinom, w szczególności wielodzietnym,
osobom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym,
dzieciom i młodzieży zaniedbanej,
osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w dzieło

 

Sporządził: Wojciech Bernaś

Sprawozdanie Parafialnego Zespołu Caritas za:

2023 rok

2022 rok

2021 rok

2020 rok