off

Chodzić w Duchu Świętym (8-14.04.2018r.)

 

 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO

 

 

 

 • Dz 4, 32-35; Ps 118, 2-24; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO DOŚWIADCZYĆ REALNIE JEGO ODPOWIEDZI

  J 20, 26-27

  A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

  Tomasz apostoł postawił logiczny warunek wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Pragnął włożyć palce w Jego rany, bo w końcu był ukrzyżowany. Każdy z nas potrzebuje na swój sposób spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem. On przychodzi i realnie odpowiada na warunek apostoła.

  W jaki sposób potrzebujesz się spotkać z Jezusem zmartwychwstałym?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję, że przychodzisz do mnie tak, jak tego potrzebuję.

 • Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-11; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W JEGO ZNAKACH

  Iz 7, 10

  Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”.

  Bóg żywy wie doskonale, że człowiek potrzebuje znaku dla siebie. Potrzebuje znaku, ponieważ jest istotą duchowo-cielesną. Ten znak musi harmonizować z poznaniem duchowym. Każda osoba opisywana w słowie Bożym, do której przychodzi Bóg żywy otrzymuje znaki zewnętrzne. Znakiem dla Maryi była Elżbieta i jej stan błogosławiony. Jaki znak przekonywałby ciebie do tego co mówi Bóg?

  Jakie znaki do ciebie przemawiają? Jakiego znaku potrzebowałbyś, aby cię przekonać do tego z czym się zmagasz?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za znaki, które do mnie przemawiają.

 • Dz 4, 32-37; Ps 93, 1-5; J 3, 7-15

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO UWIELBIAĆ GO W NASZEJ ŚMIERCI

  J 3,15

  A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

  Jezus zmartwychwstały potrzebuje być przyjęty w naszym życiu. Jezus zmartwychwstały ma moc wyprowadzić nas z każdej naszej śmierci. Wywyższenie Syna Bożego oznacza uwielbianie Go w naszych problemach, w naszych śmierciach. Jakich śmierci doświadczamy w naszym życiu?

  Z jakimi śmierciami się zmagasz w swojej codzienności? Co z nimi robisz?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję ci za wiarę, która uzdalnia mnie do wywyższania Ciebie w moim życiu.

 • Dz 5, 17-26; Ps 34, 2-9; J 3, 16-21

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ZOSTAĆ UWOLNIONYM ZE SWOJEGO WIĘZIENIA

  Dz 5, 17-20

  Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: „Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!” Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali.

  Zmartwychwstały Jezus wyprowadza uczniów z publicznego więzienia przez swojego anioła. Jezus zmartwychwstały objawia się bowiem w Kościele pierwotnym przez cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia i różnego rodzaju uwolnienia. Jezus pragnie objawiać się także w naszym życiu. Pragnie nas uwalniać z wszelkich uzależnień i zniewoleń.

  Z jakimi zniewoleniami się borykasz i nie potrafisz o własnych siłach się wyzwolić?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję za ofiarowaną wolność.

 • Dz 5, 27-33; Ps 34, 2-20; J 3, 31-36

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO STAĆ SIĘ ODWAŻNYM

  Dz 5, 27-32

  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.

  Apostołowie z lękliwych ludzi stali się odważnymi mężczyznami. Nie bali się Sanhedrynu, nie bali się iść pod prąd nawet za cenę więzienia. Jezus ma moc przemienić każdego z nas. Ma moc przemienić ludzi lękliwych w ludzi odważnych. Ma moc przemienić ludzi nie kochających w kochających. Jezus zmartwychwstały ma moc przemienić ludzi zapatrzonych w siebie w ludzi służby. Prośmy zatem Jezusa o własną przemianę.

  Jakie negatywne cechy lub postawy chciałbyś przemienić w sobie? Czy zapraszasz Jezusa zmartwychwstałego do tej przemiany?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję za moc przemiany.

 • Dz 5, 34-42; Ps 27, 1-14; J 6, 1-15

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO MIEĆ BOGA PO SWOJEJ STRONIE

  Dz 5, 38-41

  Więc i teraz wam mówię: Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go. A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili.

  Mało istotne jest kto jest przeciwko nam. Najważniejsze jest, że z nami jest Bóg żywy. Bóg żywy jest Panem czasu, Panem historii, Panem możliwości. Wierność Jego wezwaniom i posłuszeństwo, to klucz do ostatecznego zwycięstwa, które przekracza nasze oczekiwania.

  Czy masz Boga po swojej stronie? Czy jesteś wierny Bożemu słowu i Jego wezwaniom?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Dziękuję, że jesteś po mojej stronie.

 • Dz 6, 1-7; Ps 33, 1-19; J 6, 16-21

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO PRZEMIENIAĆ SZEMRANIE W NOWE ROZWIĄZANIA

  Dz 6,1

  Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.

  Szemranie, niezadowolenie przynależy do natury człowieka po grzechu pierworodnym. Kościół pierwotny szemranie i niezadowolenie rozwiązywał przez nowe posługi. Potrzeba stała się bowiem matką wynalazków. Chciejmy swoje niezadowolenie przeradzać mocą Jezusa Zmartwychwstałego w nowe rozwiązania i zaspakajać w nowy sposób swoje lub innych potrzeby.

  Co robisz ze swoim niezadowoleniem lub szemraniem? Czy to niezadowolenie cię niszczy czy uruchamia nowe rozwiązania lub nowe pomysły?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za moje niezadowolenie. Dziękuję, że pozwalasz mi przetwarzać je w nowe rozwiązania.