off

Chodzić w Duchu Świętym (1-7.04.2018r.)

 

 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO

 

 

 

 • Dz 10, 34-43; Ps 118, 1-23; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO NIE USTAWAĆ W DZIĘKCZYNIENIU

  Ps 118, 1b-2. 16-17

  Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi: „Jego łaska na wieki”. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana.

  Ktoś, kto spotkał Zmartwychwstałego jest człowiekiem dziękczynienia. Potrafi dostrzec najmniejsze dobro uczynione innym ale także dobro i piękno zawarte w życiu innych. Zmartwychwstanie to dobro, za które nigdy nie będziemy w stanie się odwdzięczyć, ale możemy uwielbiać Boga żywego w tym zwycięstwie nad grzechem, śmiercią i nienawiścią.

  Czy jesteś człowiekiem dziękczynienia? Czy dziękujesz i uwielbiasz Jezusa w Jego zmartwychwstaniu?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję, że pokonałeś zło, grzech, śmierć i nienawiść.

 • Dz 2, 14-32; Ps 16, 1-11; Mt 28, 8-15

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ZWYCIĘŻAĆ MIŁOŚCIĄ

  Mt 28, 8-10

  Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

   Kobiety, które spotkały Jezusa Zmartwychwstałego nie zwyciężyły rozpaczy, tęsknoty, niewiary siłą, ilorazem inteligencji tylko miłością i wiernością. Jezus zmartwychwstały ukazuje się pierwszy kobietom zarówno Maryi, Marii Magdalenie czy kobietom z dzisiejszej Ewangelii, aby uhonorować ich miłość. Spotkać bowiem Zmartwychwstałego, to zwyciężać miłością.

  Czy odkryłeś miłość w swoim życiu? Ale nie we wzdychaniu, tylko w konkrecie czynienia dobra.

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za głębię miłości. Dziękuję za Twoje zmartwychwstanie, dzięki któremu mogę powstawać i kochać.

 • Dz 2, 36-41; Ps 33, 4-22; J 20, 11-18

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO KOCHAĆ Z DETERMINACJĄ

  J 20, 11-13

  Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”.

  Maria Magdalena kochała Jezusa. Jej miłość sprawiła, że nie mogła usiedzieć w miejscu. Jej miłość wyrażała się przez płacz i nieracjonalne pragnienia. Maria Magdalena kochała z determinacją i na taką miłość Jezus nie mógł nie odpowiedzieć. Bóg żywy nie pozwoli się prześcignąć w miłości.

  Czy prosisz o miłość w swoim życiu? Czy kochasz z determinacją?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję za Twoją miłość, aż do szaleństwa. Dziękuję, że mogę wzrastać w miłości.

 • Dz 3, 1-10; Ps 105, 1-9; Łk 24, 13-35

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO OPOWIEDZIEĆ MU O SWOIM ROZCZAROWANIU

  Łk 24, 19-21

  Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.

  Uczniowie idący do Emaus mogli zwierzyć się nieznanemu Wędrowcowi z życiowego rozczarowania i klęski. Mieli możliwość wylania swojego serca. Jezus Zmartwychwstały nas również zaprasza do wylania swojego serca. Pragnie, abyśmy umieli spojrzeć Jego oczami na nasze klęski i niepowodzenia.

  Czy twoja modlitwa jest miejscem wylewania twojego serca? Czy potrafisz spoglądać na twoje trudne doświadczenia oczami Boga żywego?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję, że mogę spoglądać na moje trudne chwile Twoimi oczami.

 • Dz 3, 11-26; Ps 8, 2-9 ; Łk 24, 35-48

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W JEGO DOTYKU

  Łk 24, 38-40

  Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

  Jezus Zmartwychwstały objawia się w prostych gestach: dotyku, wspólnym posiłku, ognisku. Dotyk Jezusa przynosi przejrzenie, przemianę, oczyszczenie. Dotyk Jezusa jest gestem pełnym miłości, którego potrzebuje i oczekuje człowiek. Prośmy zatem Jezusa Zmartwychwstałego, abyśmy doświadczyli Jego dotyku.

  Czy prosisz Jezusa o doświadczeniu Jego dotyku, tak jak tego doświadczyli apostołowie? Co chciałbyś, aby wyrażał ten dotyk?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twój dotyk. Dziękuję, że wszystko Kim jesteś to Dobrem.

 • Dz 4, 1-12; Ps 118, 1-27; J 21, 1-14

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO UJRZEĆ SWOJE ŻYCIE W SYMBOLICZNYCH CZYNNOŚCIACH

  J 21, 5-7a

  A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, macie coś do jedzenia?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!”

  Jan rozpoznał Zmartwychwstałego Jezusa dlatego, że Mistrz nakazał wykonać czynność, która była im dobrze znana. Mało tego, przyniosła niespodziewane owoce. Jezus również i w ten sposób przychodzi i do nas. Potrzebujemy przypomnieć sobie czynności, które wykonywaliśmy z polecenia Jezusa, aby rozpoznać Go w swoim życiu.

   Jakie czynności wykonywałeś z polecenia Jezusa i zdumiony byłeś jej owocami?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za wszystkie czynności i działania, które wykonałem z Twojego polecenia. Dziękuję, że mi je przypominasz.

 • Dz 4, 13-21; Ps 118, 1-21; Mk 16, 9-15

  SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO NA SWÓJ SPOSÓB

  Mk 16, 9. 12. 14

  Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

  Jezus zmartwychwstały ukazuje się wielu ludziom – na wiele sposobów. Nie ma jednego schematu objawiania się. Jezus pragnie bowiem dotrzeć do każdego człowieka ze swoim zmartwychwstaniem. Każdy z nas jest inny, dlatego Jezus spotyka się z nami na różne sposoby.

  W jaki sposób chciałbyś się spotkać ze zmartwychwstałym Jezusem? Co jest dla ciebie ważne?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że pragniesz się ze mną spotkać tak jak tego potrzebuję. Dziękuję, że jestem dla Ciebie ważny.